Thứ sáu, 02 Tháng 6 2017 21:00

Toàn tỉnh: Phấn đấu 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

abntmhiTheo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia, toàn tỉnh hiện nay có 49 xã về đích nông thôn mới (NTM), phấn đấu năm 2017 có thêm 18 xã, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM lên 33%.

Trong đó, số tiêu chí đạt bình quân chung của tỉnh đến hết năm nay phấn đấu đạt 13,8 tiêu chí/xã, tăng 0,5 tiêu chí/xã so với năm 2016; giảm số xã đạt dưới 8 tiêu chí; nâng cao chất lượng các tiêu chí các xã đã đạt chuẩn NTM, tiếp tục triển khai xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo quy định của Trung ương. Cùng đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn bằng việc tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao, giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 2%/năm, trong đó các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt gần 93%, tỷ lệ làng văn hóa 70% nhằm tạo chuyển biến rõ nét về môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh – sạch – đẹp. Riêng thành phố Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm nay.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban chỉ đạo Chương trình xác định công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn là yếu tố tiên phong mà các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương cần triển khai thực hiện hiệu quả; chỉ đạo các địa phương rà soát, bổ sung Quy hoạch, đề án NTM và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án… Chú trọng phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh việc dồn điền đổi thửa 3.500 ha gắn với chỉnh trang đồng ruộng, giao thông, thủy lợi tạo thuận lợi cho xây dựng 55 mô hình cánh đồng mẫu, đưa cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng mô hình điểm về tích tụ ruộng đất cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuê đất sản xuất. Các huyện, thành phố chỉ đạo lập, phê duyệt Dự án mô hình phát triển sản xuất theo hướng xây dựng mô hình tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất nông nghiệp hàng hóa để từng bước hình thành “mỗi xã một sản phẩm” theo tiềm năng lợi thế của địa phương. Hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hoạt động HTX tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời tạo chuyển biến về văn hóa, xã hội, môi trường. Hoàn thiện tiêu chí xã NTM và xây dựng huyện NTM để có lộ trình, kế hoạch cụ thể; kiện toàn hệ thống tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ thông tin báo cáo.

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung, hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm.

Tin: Thanh Phúc

Last modified on Thứ ba, 30 Tháng 11 1999 07:00
back to top