Địa chỉ: Đường Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


Điện thoại: 0204.3.555.432


Fax: 0204.3.823.322

Email: khuyennong@bacgiang.gov.vn