(1) Nghị Quyết số 401/NQ-TU ngày 03/4/2019 của tỉnh ủy về Chiến lược phát triển NN tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

2020-02-26 07:50:56

Nghị Quyết số 401/NQ-TU ngày 03/4/2019 của tỉnh ủy về Chiến lược phát triển NN tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Xem trước Tải xuống