Định mức tạm thời áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực Chăn nuôi theo Quyết định số: 54/QĐ-BNN-KHCN, ngày 09/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2021-03-18 03:55:33

Định mức tạm thời áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực Chăn nuôi theo Quyết định số: 54/QĐ-BNN-KHCN, ngày 09/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Xem trước Tải xuống