NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

2021-02-24 07:25:53

NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,

viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Xem trước Tải xuống