Tin tức

Toàn tỉnh: Hợp tác xã nông nghiệp tăng cao so kế hoạch

Làm tốt công tác quản lý vật tư nông nghiệp

Dự án LCASP: Hỗ trợ xây hầm biogas cho hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ là trụ cột gia đình

Yên Dũng: Chuyển biến tích cực trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Bắc Giang: Vụ Đông phấn đấu sản lượng nấm tươi đạt 3.500 tấn

Việt Yên: Dồn điền đổi thửa 374 ha, xây dựng 05 cánh đồng mẫu

Toàn tỉnh: Dự án LCASP hỗ trợ 7.000 công trình khí sinh học

Trung tâm KN: Tập huấn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất một số loại cây rau màu trong nhà lưới, nhà màng

Trung tâm KN: Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020

Yên Dũng: Chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Việt Yên: Làm tốt công tác tuyên truyền góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới

Trung tâm KN: Phối hợp tập huấn Bồi dưỡng phương pháp khuyến nông và kỹ thuật vườn ươm giống cây lâm nghiệp

Phê duyệt danh mục các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng năm 2017

Yên Thế: Năm 2018, thành lập mới 2-3 hợp tác xã

Việt Yên: Nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới cho thu nhập cao

Trung tâm KN: Phối hợp tập huấn kỹ thuật sơ chế và bảo quản nấm tươi

Sở Nông nghiệp và PTNT: Triển khai kế hoạch vụ Đông

Toàn tỉnh: Vụ Mùa triển khai được 60 cánh đồng mẫu mới, nhiều mô hình điểm hiệu quả cao