Tin tức

Trung tâm KN: Triển khai mô hình liên kết nuôi cá rô phi thâm canh công nghệ Biofloc gắn với tiêu thụ sản phẩm

Yên Thế: Phấn đấu gieo trồng trên 5.000 ha cây trồng các loại

Lục Nam: Làm tốt công tác tiêm phòng cho vật nuôi

LCASP- Nhiều giải pháp quản lý chất thải chăn nuôi

Bắc Giang: Sản xuất thủy sản có nhiều thuận lợi

Trung tâm KN: Triển khai mô hình khuyến nông

TP. Bắc Giang- Triển khai mô hình lúa LTH31

Hội thảo tuyên truyền về sản xuất nông nghiệp các bon thấp thông qua ứng dụng công nghệ xử lý chất thải rắn làm phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp

Lạng Giang: Giống lúa thuần J02 và QR 15 đạt năng suất cao

LCASP- Hội thảo tuyên truyền về sản xuất nông nghiệp các bon thông thông qua ứng dụng công nghệ chăn nuôi lợn tiết kiệm nước

Hội làm vườn: Xây dựng mô hình vườn mẫu

Xây dựng mô hình chuồng sàn chăn nuôi lợn tiết kiệm nước

Hội thảo tuyên truyền về sản xuất nông nghiệp các bon thấp thông qua ứng dụng nuôi trùn quế

Lục Ngạn: Xúc tiến thương mại một số sản phẩm chủ lực

Lục Ngạn- Chuẩn bị 3 phương án tiêu thụ vải thiều

Trung tâm KN: Triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ vụ mùa

Người dân Tự Lạn được tiếp cận công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ dạng lỏng

LCASP: Hội thảo mô hình nuôi trùn quế làm thức ăn chăn nuôi