DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

TỈNH BẮC GIANG

Tên đơn vị: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Đường Xương Giang - TP. Bắc Giang

Email: khuyennong@bacgiang.gov.vn

ĐT: 0204.30823.322

BAN GIÁM ĐÔC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại DĐ

1

Nguyễn Văn Thành

Giám đốc

0975.980.055

2

Lê Hồng Giang

Phó Giám đốc

0973.184.301

3

Nguyễn Quang Hùng

Phó Giám đốc

0913.366.871

4

Ngô Văn Hiếu

Phó Giám đốc

0986.637.948


CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

Phòng Thông tin và Đào tạo

1

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng phòng

3.550.607

0902.012.917

2

Dương T.Hương Giang

P. Trưởng phòng

3.550.607

0975.127.137

3

Nguyễn Thị Khương

Cán bộ

3.550.607

0973.416.638

4

Đỗ Thị Kim Lan

Cán bộ

3.550.607

0384.952.029

5

Bùi T. Minh Nga

Cán bộ

3.550.607

0962.481.808

6

Trần Thị Vĩnh

Cán bộ

3.550.607

0985.156.496

7

Nguyễn Đình Yên

Cán bộ

3.550.607

0973.253.987

Phòng Khuyến nông Trồng trọt và Khuyến lâm

1

Nguyễn Ngọc Trung

Trưởng phòng

3.855.435

0984.799.639

2

Hà Đức Thảo

P. Trưởng phòng

3.855.435

0984.589.677

3

Vũ Thị Tuyết Mai

Cán bộ

3.855.435

0978.997.166

4

Tạ Thị Hồng Oanh

Cán bộ

3.855.435

0973.743.323

Phòng Khuyến nông Chăn nuôi

1

Lã Thị Chắt

Trưởng phòng

3.555.440

0984.218.775

2

Nguyễn Thị Thanh

Cán bộ

3.555.440

0837.811.766

3

Nguyễn Thị Gấm

Cán bộ

3.555.440

0976.709.293

Phòng Khuyến ngư

1

Trần Thị Oanh

Trưởng phòng

3.550.608

0977.501.863

2

Nguyễn Mai Hạnh

Cán bộ

3.550.608

0962.906.632

Phòng Hành chính - Tổng hợp

1

Ngô Hồng Huyên

Trưởng phòng

3.823.322

0972.555.688

2

Trần Thị Thanh Huyền

Kế toán

3.823.322

0978.178.126

3

Dương Thị Thơm

Cán bộ

3.823.322

0945.252.624

4

Nguyễn Văn Được

Cán bộ

3.823.322

0385.378.061

5

Nguyễn Thanh Lừng

Lái xe

3.823.322

0906.020.688

6

Gíap Thị Thanh

Cán bộ

3.823.322

0906.231.555

7

Gíap Mạnh Huy

Bảo vệ

3.823.322

0982.626.708

8

Nguyễn Văn Dự

Bảo vệ

3.823.322

0393.306.237