Bắc Giang: Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Cập nhật bài ngày 03/01/2018

ảnh minh họa

Theo nhận định của Hội đồng nhân dân tỉnh, năm 2017 tình hình kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng nổi bật với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay đạt 13,3%. Công nghiệp phát triển nhanh; nông nghiệp được cơ cấu lại với lợi thế và tín hiệu thị trường; tư duy sản xuất của nông dân thay đổi tích cực từ nhỏ lẻ sang sản xuất theo chuỗi. Thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng. Thu ngân sách nhà nước vượt 21,7% dự toán... Tuy nhiên vẫn bộc lộ một số hạn chế về năng lực sản xuất, kinh doanh còn thấp; quy mô, chất lượng và sự liên kết còn hạn chế; môi trường đầu tư chưa thực sự hấp dẫn...

Năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tăng cường thu hút đầu tư; đẩy nhah tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả lãnh đạo. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tăng cường bảo vệ môi trường. Chú trọng công tác quốc phòng, an ninh chính trị và an toàn xã hội.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng GRDP đạt 13%; GRDP bình quân đầu người đạt 2.100 USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 7,8 tỷ USD, nhập khẩu 7,5 tỷ USD; giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 95-100 triệu đồng; tỷ lệ đạt chuẩn nông thôn mới trên 43%, tăng 20 xã so với năm 2017; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch đạt 83%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 93%; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 37%...

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra 10 giải pháp cụ thể. Yêu cầu các cấp, ngành tập trung cải thiện và nâng cao hơn nữa sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn. Rà soát, quy hoạch lại các khu, cụm công nghiệp; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạp quỹ đất sạch thu hút đầu tư; tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông; mạnh dạn bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách phù hợp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo thế chủ động, linh hoạt trong vận dụng cơ chế, chính sách vào thực tiễn.

Chú trọng phát triển công nghiệp chế tạo, xuất khẩu có sự đầu tư chế biến sâu; đổi mới công tác xúc tiến, chọn lọc các dự án khả thi; nâng cao hiệu quả sử dụng đất công nghiệp; rà soát và xử lý những dự án chậm tiến độ, vi phạm cam kết.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp. Tập trung quy hoạch các vùng sản xuất, sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Tăng cường ứng dụng CNC, áp dụng quy trình sản xuất tiến bộ, các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại. Tiếp tục xây dựng các mô hình hiệu quả và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất gắn với nhu cầu thị trường. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cùng sản xuất và sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi. Thực hiện tốt quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Xây dựng nông thôn mới bền vững, trọng tâm là phát triển sản xuất, cứng hóa giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và xây dựng đời sống mới ở nông thôn.

Phát triển mạnh hệ thống dịch vụ, thương mại gắn với phát triển công nghiệp và đô thị, nhaatrs là dịch vụ vận tải, du lịch và ngân hàng.

Nâng cao năng lực điều hành và siết chặt kỷ cương tài chính, ngân sách; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới chương trình, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ để nâng cao chất lượng làm việc.

Tăng cường quản lý, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với xây dựng thành phố thông minh.

Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm củng cố vững chắc an ninh quốc phòng.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu; quản lý nhà nước về báo chí, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và những vấn đề dự luận quan tâm.

Tin: Mạnh Hùng

 

Số lượt xem: 699
Cập nhật vào: 2018-01-19 12:59:33