Việt Yên: Nâng cao các tiêu chí nông thôn mới gắn với phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025

Cập nhật bài ngày 27/4/2021

Việt Yên khuyến khích các thành phần kinh tế đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với phát triển đô thị là chương trình phát triển kinh tế, xã hội tổng thể, toàn diện, lâu dài, thường xuyên và liên tục trong khu vực nông thôn, hướng tới xây dựng và phát triển đô thị, đưa Việt Yên trở thành thị xã trước năm 2025, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là trách nhiệm của cấp Ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, lấy người dân là chủ thể trực tiếp... Đó là một trong những yêu cầu trong Kế hoạch củng cố, nâng cao các tiêu chí NTM và xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025 của UBND huyện Việt Yên.

Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2025, 100% các xã duy trì đạt chuẩn Bộ tiêu chí xã NTM, có 12/15 xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, chiếm tỷ lệ 80%; 06 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chiếm 40%; các xã còn lại tiếp tục duy trì và phấn đấu hàng năm xây dựng đạt thêm từ 01 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao; xây dựng 41/109 thôn đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, chiếm 36,6% tổng số thôn; giữ vững nâng cao các tiêu chí huyện NTM trong quá trình đô thị hóa.

Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn, phấn đấu đến năm 2025: giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 138 triệu đồng; số trường học đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 đạt 100%, mức độ 2 đạt 30%… tỷ lệ đạt chuẩn NTM đạt tối thiểu 80%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có chứng chỉ đạt 40%...

Duy trì, nâng cao tiêu chí huyện NTM trên tất cả các lĩnh vực, trong đó: về sản xuất thực hiện tốt kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Khuyến khích thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, phát triển các chuỗi liên kết. Hình thành vùng sản xuất tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa, đưa các giống có năng suất cao vào sản xuất; xây dựng vùng sản xuất rau, quả tập trung thành vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Khuyến khích các dự án áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại, tạo ra các sản phẩm chất lượng, tính năng vượt trội, thân thiện với môi trường…

Bên cạnh đó, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn; phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; phát triển giáo dục đào tạo…

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND huyện Việt Yên yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cộng đồng nhằm huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình để thực hiện xây dựng NTM và phát triển đô thị. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền phải thực sự quyết liệt sâu sát, có kế hoạch có lộ trình cụ thể để thực hiện theo đúng tiến độ đề ra… Phát huy nội lực của cộng đồng dân cư, các nội dung xây dựng NTM, phát triển đô thị và tổ chức thực hiện. Xác định, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm là trách nhiệm cảu cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa Việt Yên trở thành thị xã trước năm 2025.

Tin, ảnh: Hương Giang

Số lượt xem: 60
Cập nhật vào: 2021-05-04 02:57:57