Lạng Giang: Hội nông dân làm tốt công tác xây dựng các chi, hội

Cập nhật bài ngày 19/01/2021

Ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng hoa tại xã Hương Sơn

Việc đổi mới mô hình chi, tổ hội nông dân theo địa bàn dân cư, xây dựng mô hình chi, tổ Hội Nông dân theo nghề nghiệp là việc làm mới. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Lạng Giang đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở Hội khảo sát, thành lập mới nhiều chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Với mục đích đoàn kết, tập hợp các hội viên nông dân có cùng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vào một tổ chức nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW ngày 23/6/2016 của Ban Chấp hành TW Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về việc xây dựng mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp; Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp đến năm 2023, Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai và chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức thực hiện. Sau khi triển khai thực hiện kế hoạch, các cơ sở Hội đã tiến hành khảo sát các ngành nghề, nhóm ngành nghề do cán bộ, hội viên nông dân đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh để tuyên truyền, vận động thành lập các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi và đảm bảo đạt được tiêu chí 5 cùng: cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm; cùng hưởng lợi.

Thông qua công tác triển khai, tuyên truyền, vận động và khảo sát thực tiễn, từ năm 2016 đến nay trên địa bàn huyện, các cơ sở Hội đã tổ chức thành lập được 17 chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp với 281 thành viên tham gia, riêng năm 2020, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội thành lập mới được 02 chi hội nông dân nghề nghiệp, 12 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 203 thành viên, trong đó có 03 tổ hội trồng hoa, 02 tổ hội trồng cây ăn quả, 02 tổ hội trồng cây dược liệu, 01 tổ hội trồng cây măng tây xanh, 01 tổ hội làm mộc, 01 tổ hội chăn nuôi gà, 01 tổ hội trồng lúa chất lượng cao và 01 tổ hội nuôi thủy sản. Sau khi thành lập, đã chỉ đạo các chi, tổ hội xây dựng quy chế hoạt động với hình thức và nội dung sinh hoạt phù hợp, thiết thực, trong đó trọng tâm đi sâu vào trao đổi thông tin liên quan đến ngành nghề sản xuất kinh doanh của chi, tổ hội; cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, bảo quản, chế biến, phòng trừ dịch bệnh, cách thức lập dự án sản xuất kinh doanh, giúp nhau tiếp cận các nguồn vốn vay, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, hướng tới hình thành chuỗi sản xuất hàng hóa, liên kết, giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững và làm giàu chính đáng trên quê hương, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Việc xây dựng, thành lập các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp góp phần thực hiện chủ trương của Đảng trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng thời, góp phần đổi mới và thúc đẩy xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, tăng cường mối liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học và thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để hỗ trợ kinh tế hộ phát triển theo hướng gia trại, trang trại có quy mô phù hợp, sản xuất hàng hóa tập trung,  đây là một chủ trương thiết thực, phù hợp trong tình hình hiện nay.

Mặc dù mới được thành lập không lâu, nhưng bước đầu đã cho thấy những kết quả đáng ghi nhận những đóng góp tích cực về các mặt xã hội cũng như trong phát triển kinh tế của các chi, tổ hội nghề nghiệp. Hiện nay, mỗi chi, tổ hội đã tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động trên địa bàn, mà trước hết là các lao động trong gia đình các thành viên của chi, tổ hội, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ các hộ hội viên nông dân trên địa bàn về kinh nghiệm sản xuất, về ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong bảo quản nông sản nhằm tăng giá trị hàng hóa và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Để hoạt động của các chi, tổ hội nghề nghiệp phát huy được hiệu quả cao thì việc lựa chọn, định hướng xây dựng mô hình và ngành nghề sản xuất kinh doanh phải phù hợp với địa bàn dân cư và thế mạnh của từng vùng. Khi các chi, tổ hội nghề nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, cấp ủy, chính quyền cơ sở cần phải thực sự quan tâm, nhất là việc định hướng cho nông dân phát huy thế mạnh của lĩnh vực sản xuất ưu thế của địa phương để xây dựng các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp đạt hiệu quả. Một trong những khó khăn hiện nay trong việc xây dựng chi, tổ hội là nguồn vốn cho các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp vay để đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất còn hạn chế. Việc hỗ trợ vốn cho các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, bên cạnh nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, Hội Nông dân huyện chỉ đạo các cơ sở Hội tiếp tục phối hợp với các ngân hàng giúp chi, tổ hội nghề nghiệp tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới, cùng với việc tăng cường tuyên truyền về xây dựng, thành lập các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, Hội nông dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo, định hướng các chi, tổ hội nghề nghiệp đã thành lập phát triển thành các hợp tác xã sản xuất theo hướng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường. Mặt khác, đẩy mạnh đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xây dựng mô hình, đồng thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp, hỗ trợ kịp thời. Cùng với đó, chỉ đạo các cấp Hội phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất cho hội viên các chi, tổ hội nghề nghiệp, tăng cường liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả.

                                                                  

Bài, ảnh: Hà Văn Hồng - PCT Hội Nông dân huyện Lạng Giang

Số lượt xem: 74
Cập nhật vào: 2021-02-20 14:37:56