Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc

Cập nhật bài ngày 10/9/2020

ảnh minh họa

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch “triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch phấn đấu, có tối thiểu 30% các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ (gọi tắt là tổ chức, cá nhân) sử dụng mã số mã vạch trên địa bàn tỉnh có hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế; 100% tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có nhu cầu trên địa bàn tỉnh được tập huấn, đào tạo kiến thức về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; 100% các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, sản phẩm OCOP của tỉnh có yêu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc; bảo đảm 100% các sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu thuộc nhóm hàng hóa chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, sản phẩm OCOP của tỉnh và 100% các sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng bắt buộc được áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc; xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh; xây dựng, vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh; phấn đấu 100% các sản phẩm, hàng hóa áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc được kết nối Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh và Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Quốc gia.

Để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đưa ra các giải pháp như thông tin, tuyên truyền, phổ biến về hoạt động truy xuất nguồn gốc; triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh. Xây dựng danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh dựa trên nghiên cứu nhu cầu của thị trường, ưu tiên thị trường xuất khẩu và yêu cầu về vệ sinh, an toàn. Hỗ trợ triển khai thí điểm áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đối với một số sản phẩm, hàng hóa, để rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình thực hiện và nhân rộng hoạt động truy xuất nguồn gốc.

Phát triển nguồn nhân lực, tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về truy xuất nguồn gốc cho lực lượng cán bộ, chuyên môn của các sở, ngành, các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ tư vấn và triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch; nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động truy xuất nguồn gốc. Xây dựng, vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh. Kết nối dữ liệu về thông tin nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia…

Tin: Hương Giang

Số lượt xem: 75
Cập nhật vào: 2020-09-28 01:31:36