Hiệp Hòa: Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 100 nghìn tấn

Cập nhật bài ngày 09/8/2019

ảnh minh họa

Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa vừa thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

Theo đó, quyết nghị nhất trí thông qua báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và đưa ra các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) đạt 15%; cơ cấu giá trị sản xuất (giá hiện hành) nông, lâm thủy sản là 21,4%; tổng sản lượng lương thực có hạt gần 100 nghìn tấn; chăn nuôi: tổng đàn trâu trên 3 nghìn con (6 tháng đầu năm đạt trên 92%), đàn bò 38,4 nghìn con (6 tháng đầu năm đạt 100,7%); đàn lợn điều chỉnh giảm từ 140 nghìn con xuống 130 nghìn con; đàn gia cầm trên 2 triệu con; thịt hơi các loại điều chỉnh giảm từ gần 27.692 tấn xuống 27.652 tấn... Bên cạnh đó, hoàn thành xây dựng 5 xã nông thôn mới, 10 thôn nông thôn mới, 01 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; mức thu ngân sách trên địa bàn đạt 100% dự toán; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,15%; tỷ lệ làng, thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa là 76%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86%...

Để thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cần nâng cao năm suất cây trồng, vật nuôi. Xây dựng thêm 2 chuỗi liên liên kết trong canh tác cây trồng vụ Đông. Đồng thời, các cấp, ngành tập trung mọi nguồn nhân lực thực hiện tổ các nội dung về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đang hoạt động và các doanh nghiệp đã và đang tiếp cận đầu tư trên địa bàn. Phát triển kinh tế tập thể theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, trú trọng thay đổi về chất lượng hoạt động; quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.…

Tin: Hương Giang

Số lượt xem: 104
Cập nhật vào: 2019-11-19 00:48:19