Phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025

Cập nhật bài ngày 21/5/2019

ảnh minh họa

Nhằm tạo bước chuyển biến rõ nét trong phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết về phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2025.

Theo đó, phát triển CNTT là một yếu tố quan trọng bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị... Mục tiêu đến năm 2025, hệ thống hạ tầng CNTT cơ bản hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, liên thông, an toàn, đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT sâu rộng trong hoạt động của cả hệ thống chính trị, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp trong sử dụng dịch vụ công, xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang; nguồn nhân lực CNTT đạt chuẩn theo quy định, nhận thức, trình độ, kỹ năng sử dụng các ứng dụng CNTT của người dân được nâng lên, bảo đảm khai thác có hiệu quả những tiện ích của chính quyền điện tử; triển khai 100% cáp quang đến các sở, ban ngành và UBND cấp huyện, xã; xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và chuẩn hóa, thống nhất sử dụng một hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp. Phấn đấu trên 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử; trên 70% hệ thống phần mềm chuyên ngành, cơ sở dữ liệu của các sở, ngành, địa phương được kết nối, liên thông, đồng bộ trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh; trên 90% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT theo chuẩn...

Để thực hiện được các mục tiêu trên cần phải phát triển kết cấu hạ tầng CNTT, xây dựng các hệ thống phần mềm CNTT đồng bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và huy động sự tham gia của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức và triển khai nhiệm vụ phát triển CNTT; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển CNTT; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn nhân lực đầu tư phát triển CNTT.

Tin: Mạnh Hùng

Số lượt xem: 162
Cập nhật vào: 2020-07-13 21:54:48